Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA จับมือหน่วยงานพันธมิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมสู่ภูมิภาค

18 เมษายน 2562
NIA จับมือหน่วยงานพันธมิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมสู่ภูมิภาค

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และ Regional Connect จับมือกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) และหน่วยงานพันธมิตรจากฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้งาน “Ecosystem builder for Northeastern Regional Connect” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานในพื้นที่เป็นอย่างดีในการค้นหา ศักยภาพเชิงพื้นที่ สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ รวมไปถึงการกำหนดบทบาทและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานในระดับภูมิภาคระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันระหว่าง สนช. สอว. และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมสู่ภูมิภาค เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาคและโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างทั่วถึง


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.