Open Innovation

ข่าวประกาศ

เหลือเวลา 0 วัน 0 : 0 : 0 ชั่วโมง :

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก โดยกำหนดจากมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร (อ้างอิง: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.))


ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติมโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth)


ขอทุนต้องทำอย่างไร

1. เข้าร่วมหลักสูตร

Innovation 101
ทางออนไลน์ หรือออฟไลน์
 

2. Startup + SMEs

ส่งข้อมูลเสนอโครงการเบื้องต้น
https:\\mis.nia.or.th
 

3. Startup +SMEs 

นำเสนอข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้นต่อคณะทำงาน
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

4. เข้าอบรมหลักสูตร  

Innovation 102
เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ฉบับสมบูรณ์
ร่วมกับ SMEs และ Startup

5. ส่งข้อเสนอโครงการ

ฉบับสมบูรณ์ในระบบ
https://mis.nia.or.th/

 

6. SMEs + Startup

นำเสนอข้อมูลโครงการฉบับสมบูรณ์
ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
และกลั่นกรอกโครงการนวัฒกรรมแบบเปิด

7. ทำสัญญา 

ดำเนินการเบิกจ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

สยามที่รัก: แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเสมือนจริง

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล เป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่...

กิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4”
MOJOBOT : หุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

MOJOBOT : หุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

 ปัจจุบันตัวช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีและจินตนาการของเด็กมีหลากหลายรูปแบบทั้งของเล่น แหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน ความรู้ในชั้นเรียน รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักหยิบยื่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้กับเด็ก...

ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง

ไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณสารแมงจิเฟอรินสูง

   “มะม่วงเบา” เป็นผลไม้ที่นิยมปลูกทางพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยแหล่งการเพาะปลูกที่มากที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 95 ของประเทศ ซึ่งบางฤดูกาลเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาด ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ โดยการนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงเบาแช่อิ่ม...

เปิดรับสมัครทุน OPEN INNOVATION รอบพิเศษ “ Fast Track” ภาคเหนือ

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก...

กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4”

โอกาสสำหรับ SMEs และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
พบกันอีกแล้วกับกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4”

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.30- 12.00 น.
โปรแกรม Zoom Meeting
.

Pitching concept idea ภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์...

Pitching concept idea ภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

enlightenedข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ กับกิจกรรมของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจกับ “Pitching concept idea ภาคใต้"enlightened

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
.
NIA ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.