Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3

27 มกราคม 2565
NIA ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
NIA ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านการสัมมนาออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม


ภายในงานมีการกิจกรรมจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการขอรับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณปานชัย สุวรรณวานิช ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น และ
คุณธนวรรณ พิทยธาราธาร บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด


นอกจากนั้นยังมีการบรรยายเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม เรียนรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 50 ราย

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/
และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia


 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.