Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

“HumanSoft ระบบการจัดการงานบุคคลและระบบคิดเงินเดือนอัตโนมัติสำหรับ SMEs”

1 มิถุนายน 2566
“HumanSoft ระบบการจัดการงานบุคคลและระบบคิดเงินเดือนอัตโนมัติสำหรับ SMEs”
“HumanSoft ระบบการจัดการงานบุคคลและ
ระบบคิดเงินเดือนอัตโนมัติสำหรับ SMEs”
                                                                                                                                                                                                                                  ปวันรัตน์, ภัสสร และจุติญาณี
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
          ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยมีมากกว่า 3,176,055 ราย เป็นกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (Micro) มากร้อยละ 85.47 รองลงมาคือวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) คิดเป็นร้อยละ 13.18 และวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) คิดเป็นร้อยละ 1.35 และมีการจ้างงานมากกว่า 30 ล้านตำแหน่ง กิจการประเภท SMEs จึงมีส่วนสำคัญต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2564) อย่างไรก็ตามธุรกิจ SMEs ยังประสบปัญหาหลายประการ เช่น การจัดการบุคลากรและบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การมีทรัพยากรจำกัดไม่เพียงพอสำหรับบริหารจัดการองค์กรได้เทียบเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าและมีต้นทุนด้านบุคลากรและทรัพยากรที่ไม่จำเป็นเพิ่มขึ้น
          ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟเทค ซอฟโค้ด (บริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบริหารงานบุคคล โดยมีประสบการณ์ในการทำระบบคำนวณเงินเดือนให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทมากกว่า 150 บริษัท จึงมีแนวคิดในการพัฒนา “HumanSoft” ระบบการจัดการงานบุคคลอัตโนมัติสำหรับ SMEs เพื่อบริหารจัดการเวลาการทำงาน การขาดลามาสาย การทำงานล่วงเวลาของพนักงานโดยระบบมีการประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถคำนวณเงินเดือนของพนักงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ลดระยะเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคลได้ถึงร้อยละ 50 และลดความผิดพลาดของงานได้มากถึงร้อยละ 90 ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลการทำงานและต้นทุนค่าแรงงานของพนักงานโดยสามารถส่งรายงานแบบอัตโนมัติ ทำให้พนักงานทราบข้อมูลการทำงานของตนเองและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ส่วนเจ้าของกิจการสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์                 เพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป
          ปัจจุบันมีกิจการประเภท SMEs นำระบบ HumanSoft เข้าไปใช้ในการบริหารจัดการงานบุคคลมากกว่า 9,000 บริษัททั่วประเทศ และมีพนักงานในระบบมากกว่า 100,000 ราย นำไปใช้ในหลากหลายประเภทธุรกิจ ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าที่นำระบบไปใช้งาน เช่น A Ramen (ราเมงข้อสอบ), คลินิก V square, โรงแรมเครือ Thavorn Hotels and Resorts, Metro CAT, Pilot Group, GS battery, สวนนงนุช ,ร้านอาหารเนื้อแท้ เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบ HumanSoft ได้ทำการจัดแคมเปญพิเศษร่วมกับธนาคารกสิกรไทยในชื่อ “KBank Package ฟรี! โปรแกรมคำนวณเงินเดือน HumanSoft ตลอดอายุการใช้ K BIZ” สำหรับธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานไม่เกิน 25 คน ให้สามารถใช้งานระบบฟรี ตลอดอายุการใช้งาน K BIZ เพื่อช่วยเหลือเจ้าของ SMEs ในการมีระบบบริหารจัดการงานบุคคลเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ

ผลกระทบทางด้านด้านเศรษฐกิจ
โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมูลค่ามากกว่า 25 ล้านบาท จากรายได้ของบริษัท ใน 1 ปีแรก ในการจำหน่ายระบบให้กิจการประเภท SMEs ทั่วประเทศไทย

ผลกระทบทางด้านสังคม
              โครงการดังกล่าว ช่วยให้กิจการประเภท SMEs สามารถแก้ปัญหาที่เป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็นในการบริหารจัดการบุคลกร ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถดำเนินกิจการได้เป็นระบบ    ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
  
โครงการ “HumanSoft ระบบการจัดการงานบุคคลและระบบคิดเงินเดือนอัตโนมัติสำหรับ SMEs”
ได้รับการสนับสนุน: ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด
ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ


ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟเทค ซอฟโค้ด
ที่อยู่:
1/5 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และ บริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด 140/61 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์ติดต่อ: 088-864-7474
อีเมล: Sale@humansoft.co.th
เว็บไซต์: https://www.humansoft.co.th/th


 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.