Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “NIA Portfolio Symposium" การประชุมเพื่อเชื่อมโยงและรับฟังความคิดเห็นของครอบครัวผู้รับทุนนวัตกรรมจาก NIA ภูมิภาคใต้ ครั้งที่ 1 และ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้ ครั้งที่ 5/2566

28 มิถุนายน 2566
กิจกรรม “NIA Portfolio Symposium" การประชุมเพื่อเชื่อมโยงและรับฟังความคิดเห็นของครอบครัวผู้รับทุนนวัตกรรมจาก NIA ภูมิภาคใต้ ครั้งที่ 1 และ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้ ครั้งที่ 5/2566
กิจกรรม “NIA Portfolio Symposium" การประชุมเพื่อเชื่อมโยงและรับฟังความคิดเห็นของครอบครัวผู้รับทุนนวัตกรรมจาก NIA ภูมิภาคใต้ ครั้งที่ 1 และ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้ ครั้งที่ 5/2566

.
NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ได้จัดกิจกรรม "NIA Portfolio Symposium" การประชุมเพื่อเชื่อมโยงและรับฟังความคิดเห็นของครอบครัวผู้รับทุนนวัตกรรมจาก NIA ภูมิภาคใต้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจาก NIA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ภายหลังการได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจาก NIA ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ ต่อกลไกการสนับสนุนทุนของ NIA ที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต ร่วมถึงการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ 
.
โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ภาคใต้ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมงาน และ คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เล่าถึงบทบาทการดำเนินงานของ NIA ในปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 22 บริษัท เป็นบริษัทที่เคยได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิดจาก NIA ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2565 และมีต้นแบบนวัตกรรมที่มีการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดยรูปแบบกิจกรรมได้เน้นกิจกรรมสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก NIA การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม และกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คณะอนุกรรมการฯ ภูมิภาคใต้ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
.
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะ กับ NIA ใน 4 หัวข้อหลักได้แก่ 1) ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เสนอให้สร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อการเข้าถึงโครงการ Open Innovation และสัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณ สนช. ต่อ ผู้ประกอบการ 75% ต่อ 25% เสนอให้ NIA มีความยืดหยุ่นในหมวดเงินสนับสนุนทุนข้างต้น 2) ประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เสนอรูปแบบและขั้นตอนในกระบวนการเบิกจ่าย งบประมาณสนับสนุน และการเตรียมเอกสารต่างๆ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในรูปแบบอีเล็คทรอนิค และเสนอรูปแบบการเบิกจ่าย 25% เป็น 2 งวดเบิกจ่าย เช่น 15% ในงวดที่ 1 และอีก 10% ในงวดที่ 2 3) ประเด็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินโครงการ การมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการในช่วงแรก และการติดตามประมวลผลโครงการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้คำเสนอแนะอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบการ และหัวข้อสุดท้าย 4) ประเด็นความต้องการการช่วยเหลือจาก NIA ในอนาคต เพื่อต่อยอดธุรกิจ เสนอให้ NIA ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ช่องทางการจัดจำหน่ายกับภาครัฐ และการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม การจัดสรรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมธุรกิจ เช่น บัญชี ภาษี เป็นต้น ตลอดจนเสนอให้ NIA เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและช่องทางในการจำหน่าย รวมถึงการ matching คู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
.
นอกจากนี้ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ยังได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในรูปแบบไฮบริด เพื่อดำเนินการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ภาคใต้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะอนุกรรมการฯ ภาคใต้ ในการประชุม โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการทั้งหมด 2 บริษัท ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยังระดับภูมิภาคมากขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Innovation) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงเน้นประชุมในหัวข้อเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานการสนับสนุนทุนนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2566 และ หารือแนวทางการดำเนินเนินงานการสนับสนุนทุนนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2567
.
#NIA #NIAPortfolioSymposium #OpenInnovation #Startup #InnovationforEconomy #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.