Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบกำจัดน้ำกระด้างและรีเวิร์สออสโมซิสแบบอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง

9 มีนาคม 2566
ระบบกำจัดน้ำกระด้างและรีเวิร์สออสโมซิสแบบอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง

ระบบกำจัดน้ำกระด้างและรีเวิร์สออสโมซิสแบบอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง

นางสาวสุภาพร คณะพรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
         
               ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคและบริโภคเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งน้ำบาดาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความกระด้างสูง โดยในหลายพื้นที่มีค่ามากกว่า
1,000 ppm ส่งผลให้น้ำมีความเค็มไม่เหมาะต่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องพึ่งพาระบบกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำที่มีคุณภาพดีสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค

          กระบวนการกรองน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนน้ำที่มีความกระด้างสูงให้เป็นน้ำดีในปริมาณมากที่สุด โดยปัญหาของเครื่องกรองน้ำระดับอุตสาหกรรมที่นิยมใช้ในปัจจุบันพบว่า มีประสิทธิภาพการกรองต่ำ สามารถผลิตน้ำดีได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำที่เข้าสู่กระบวนการกรองและขาดระบบกำจัดหินปูน (softening) ซึ่งส่งผลต่อการอุดตันของเมมเบรน นอกจากนี้ การทำความสะอาดเรซิ่นและเมมเบรนจำเป็นต้องใช้เกลือในการล้าง แต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีการส่งน้ำเกลือด้วยท่อนำส่ง (venturi) ในปัจจุบัน จึงทำให้สิ้นเปลืองปริมาณเกลือทำความสะอาด และสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังขาดการออกแบบระบบการกรองที่ดี มีการเลือกใช้ชิ้นส่วนคุณภาพต่ำ ไม่มีระบบอัตโนมัติ และระบบตรวจสอบอายุการใช้งานไส้กรอง รวมถึงปริมาณน้ำดีและน้ำเสียที่ได้จากการกรอง จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานในการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ 
          บริษัท คีน เอนจิเนียริง แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งมีความชำนาญด้านกระบวนการบำบัดน้ำกระด้างและผลิตน้ำดี ด้วยการผลิตและออกแบบระบบกำจัดน้ำกระด้างและรีเวิร์สออสโมซิสแบบอัตโนมัติ เล็งเห็นถึงปัญหา จึงพัฒนาระบบกำจัดน้ำกระด้างและรีเวิร์สออสโมซิสแบบอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-กลางให้มีประสิทธิภาพสูงเท่าเทียบกับระบบผลิตน้ำขนาดใหญ่ (desalination plant) โดยการพัฒนาระบบควบคุมการสั่งงานระบบกำจัดน้ำกระด้างและกระบวนการกรองน้ำ เพื่อให้สามารถกำจัดหินปูนออกได้มากกว่าร้อยละ 99 ลดการอุดตันของเมมเบรน เดินระบบที่มากกว่าร้อยละ 75 ของความจุสูงสุดในการแลกเปลี่ยนไอออน ทำให้น้ำเข้าระบบการกรองแบบออสโมซิสย้อนกลับผ่านเยื่อเมมเบรน (RO) ไม่มีหินปูน ประสิทธิภาพในการผลิตน้ำดีจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 75 และมีการพัฒนาระบบควบคุมการใช้เกลือภายนอกเพิ่มเติม (salt optimization model) โดยระบบ HIX-RO จะใช้น้ำทิ้งจาก RO ที่มีเกลือสูงมาใช้ฟื้นฟูประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าน้ำดิบ สารเคมี (เกลือ) และค่าเปลี่ยนไส้กรองลงไปได้ 50,000 บาท/ปี เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ขนาด 12,000 L) เนื่องจากเป็นระบบแบบอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องใช้ผู้ดูแลเครื่อง รวมถึงไประบบมีการวัดค่าน้ำการล้างเมมเบรนและเรซิ่นอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังได้น้ำทิ้งที่ออกจากระบบจะมีค่าเกลือที่ต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
          โครงการดังกล่าวสร้างให้เกิดรายได้จากการให้บริการและการขายระบบกำจัดน้ำกระด้างและรีเวิร์สออสโมซิสแบบอัตโนมัติ (HIX-RO) จำนวน 3 ชุด และมียอดขายกว่า 2.5 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

ผลกระทบทางด้านสังคม
          ช่วยเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ำอุปโภคและบริโภคในภูมิภาคที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ำ ลดการปล่อยทิ้งน้ำเสีย และลดการปล่อยสารเคมีออกสู่สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
โครงการ ระบบกำจัดน้ำกระด้างและรีเวิร์สออสโมซิสแบบอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง
ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท คีน เอนจิเนียริง แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เอ็นจิเนียริง จำกัด
ที่อยู่: 199/226 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Email:
keecengineering@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: 090-946-9532                              


 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.