Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม รุ่นที่ 2”

18 เมษายน 2562
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม รุ่นที่ 2”

NIA โดยทีมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม รุ่นที่ 2” เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้เข้าใจบทบาทในการส่งเสริมนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการสนับสนุนทุน Open Innovation

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ามาเพื่อยกระดับความสามรถทางนวัตกรรมทั้งสิ้น 113 ราย โดยผ่านการคัดเลือกจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเพื่อเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม รุ่นที่ 2” จำนวน 38 ราย

หลังจากการสัมมนาฯ ผู้เข้าร่วมได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (concept idea) และได้รับการอนุมัติข้อเสนอโครงการเบื้องต้น จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติข้อเสนอโครงการเบื้องต้นนี้จะเข้าสู่การอบรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเข้มข้น (innovation 102) ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจ การวางแผนการลงทุน และเทคนิคการ pitching จากผู้เชี่ยวชาญของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและ สนช. เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจต่อไป


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.