Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด Open Innovation Roadshow 101 Exclusive RMUTL

6 มิถุนายน 2565
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด Open Innovation Roadshow 101 Exclusive RMUTL

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด Open Innovation Roadshow 101 Exclusive RMUTL สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ คณาจารย์ นักวิจัย และ บุคคลที่สนใจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมีการดำเนินกิจกรรมรูปแบบไฮบริด และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงานได้แนะนำรูปแบบการทำงานของ NIA ในการกระจายทุนสนับสนุนให้เข้าถึงภูมิภาคมากขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิด สำหรับทำต้นแบบนวัตกรรม รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม (ISP) ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การยื่นข้อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมพิเศษ สำหรับให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นร่างข้อเสนอโครงการ โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในพื้นที่ 6 วิทยาเขตภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 70 ราย
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://open.nia.or.th/
.
และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์
https://mis.nia.or.th/nia 

(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565)
.

#NIA #OpenInnovation #Startup #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.