Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ลงนามสัญญาให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการนวัตกรรม

28 พฤษภาคม 2562
NIA ลงนามสัญญาให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการนวัตกรรม
วันที่ 19 เมษายน 2562
ได้มีการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมในโครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน" ให้แก่ผู้รับทุนที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ในนามของ บริษัท เอ็ม ที เกษตรแปรรูป จำกัด เพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมชื่อ "ระบบเลี้ยงปูนาแบบปิด"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.