Open Innovation

ข่าวกิจกรรม

Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออก


กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Open Innovation Roadshow ภาคตะวันออก
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์:  เพื่อเพิ่มศักยภาพนักพัฒนาโครงการนวัตกรรม และเข้าใจบทบาทในการส่งเสริมนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ และยังเป็นการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมและการเข้าถึงรูปแบบและกลไกการสนับสนุนทุน Open Innovation ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย:  ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม
กำหนดการ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
09.30 – 10.00 น.  ลงทะเบียน
10.00 – 10.30 น.  นวัตกรรมคืออะไร? ทำธุรกิจนวัตกรรมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?
10.30 – 11.00 น.  กลไกการสนับโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation)
11.00 – 11.30 น.  นวัตกรรมเพื่อสังคม และกลไกการสนับสนุน
11.30 – 12.00 น.  การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมเสริม (เปิดรับลงทะเบียนที่หน้างานเท่านั้น)
13.00 – 16.30 น.  การให้คำปรึกษาในการขอทุนแบบ 1 ต่อ 1 กับเจ้าหน้าที่
16.30                 ปิดกิจกรรม 
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
09.00 – 09.30 น.     ลงทะเบียน
09.30 – 12.00 น.     Pitching Round      
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.     Pitching Round      
16.30 – 17.00 น.     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติประชุมสรุปผลการดำเนินงาน


click ลงทะเบียน

 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.