Open Innovation

ข่าวกิจกรรม

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก


รับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้อง AG2103 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
(แผนที่: https://goo.gl/maps/d2GC387oEo8np41A8)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/s6nfaL8CtaSmeTQ7A

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้
1. รูปแบบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564
2. กลไกการสนับสนุนงบประมาณของ สนช.
3. การเข้าระบบเพื่อสมัคร และยื่นโครงการขอรับทุน
4. การเตรียมความพร้อม และขั้นตอนการขอรับทุน (สนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท)
5. การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมโดยผู้เชี่ยวชาญ

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ
รับสมัครจำนวนจำกัด


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.