Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับ ศอ.บต. เร่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมทุกระดับ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

6 กันยายน 2562
NIA ร่วมกับ ศอ.บต. เร่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมทุกระดับ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
       ในวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา NIA ร่วมกับ ศอ.บต. จัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2            : SouthernMOST Technology and Innovation Festival 2019 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นักธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
ในพื้นที่ ประชาชนทั่วไป พร้อมนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 500 คน

      


       วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ไปเป็นประธานในการเปิดงานานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2  : SouthernMOST Technology and Innovation Festival 2019 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี โดยท่านรองปลัดกรทรวง เผยว่า  ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง ศอ.บต. เห็นความสำคัญของการที่จะต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการผลักดัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ให้เจริญก้าวหน้า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ทางกระทรวงให้ความสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดกิจกรรมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งในแง่การให้ความรู้ การชี้ช่องทางการตลาด การสนับสนุนด้านเงินทุน รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงให้เติบโตไปจนสามารถเป็นผู้ประกอบการตั้งต้นและขยายธุรกิจต่อไป เชื่อมั่นว่านวัตกรรมจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี

      ด้าน นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป้าหมายหลักคือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้ประกอบการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคเกษตร ซึ่งเชื่อมั่นว่า การได้ร่วมมือกับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการผลิต ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว เกษตร ประมง อย่างครบวงจร โดย ศอ.บต. พร้อมจะจับมือกับทาง สนช. และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าดำเนินการให้บรรลุตามเป้าที่ได้วางไว้ต่อไป

      ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมและงานสัมมนาด้านวิชาการที่สอดคล้องสำหรับการประยุกต์นวัตกรรม เพื่อปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้แนวคิด “Groom Grant Growth” รวมทั้งมีกิจกรรมการบรรยาย การเสวนา และการสัมมนาด้านวิชาการต่าง ๆ อาทิ การแนะนำกลไกการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ มีการบรรยายด้านนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมแสดงนิทรรศการของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม 10 ราย กิจกรรม Workshop สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนวัตกรรม นิทรรศการของหน่วยงาน ศอ.บต. และนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ จำนวนกว่า 30 หน่วยงาน


อ่านข่าวเพิ่มเติม
>>>> คลิกตรงนี้
>>>> คลิกตรงนี้
>>>> คลิกตรงนี้
>>>> คลิกตรงนี้
>>>> คลิกตรงนี้
>>>> คลิกตรงนี้
>>>> คลิกตรงนี้
>>>> คลิกตรงนี้
>>>> คลิกตรงนี้
        
  


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.