Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

SeaThru COUNTER: เครื่องนับลูกสัตว์น้ำ

17 กุมภาพันธ์ 2565
SeaThru COUNTER: เครื่องนับลูกสัตว์น้ำ
SeaThru COUNTER: เครื่องนับลูกสัตว์น้ำ
SeaThru COUNTER: Baby Aquatic Animal Counter


นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
              ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะมีการจำหน่ายลูกสัตว์น้ำจากโรงเพาะฟักสัตว์น้ำไปยังเกษตรกร ซึ่งต้องสุ่มนับลูกสัตว์น้ำในหลายขั้นตอน เช่น ระหว่างการเพาะเลี้ยง เพื่อประเมินอัตราการรอด การให้อาหาร และการจัดการของเสียภายในฟาร์ม หรือกระบวนการก่อนบรรจุลงถุง หรือ ลงถังเพื่อจำหน่าย โดยจะเป็นการยืนยันจำนวนที่ถูกต้องก่อนส่งต่อให้เกษตรกร พร้อมกันนี้ เกษตรกรจะดำเนินการตรวจนับจำนวนตัวอย่าง เพื่อยืนยันจำนวนตามที่สั่งซื้อไว้ เนื่องจากมีการคิดราคาจำหน่ายจากจำนวนลูกสัตว์น้ำ หรือแม้แต่งานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ก็จะต้องมีการตรวจนับจำนวนไข่ หรือ ลูกสัตว์น้ำขนาดเล็กในแต่ละครอบครัว เพื่อเก็บบันทึกเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพสายพันธุ์ต่อไป
             ทั้งนี้ โดยทั่วไปเกษตรกรจะทำการนับตัวอย่างด้วยมือ (Manual Hand Counting) ซึ่งพบว่าจะใช้เวลาโดยประมาณ 15 นาทีต่อลูกสัตว์น้ำ 1,500 ตัว นั่นคือ ผู้ปฏิบัติงานจะตักนับประมาณ 5 ตัวต่อครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 วินาที โดยจะมีผู้ปฏิบัติงานในลักษณะเช่นนี้จำนวน 1 – 2 คน หรือมากกว่านั้นตามขนาดของฟาร์มสัตว์น้ำ และหากต้องการความแม่นยำสูงจะต้องนับซ้ำหลายครั้ง ทำให้ลูกสัตว์น้ำเกิดความช้ำ หรือเสียหายได้ นอกจากกระบวนการดังกล่าวจะต้องใช้แรงงานคนและระยะเวลาในการดำเนินงานนานแล้วยังพบโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดสูง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียร้อยละ 20 หรือ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 60,000 – 120,000 บาทต่อเดือน
                    จากปัญหาดังกล่าว บริษัท อัลจีบา จำกัด กลับมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงได้พัฒนา SeaThru COUNTER: เครื่องนับลูกสัตว์น้ำขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ในการวิเคราะห์รูปถ่ายจากกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดสูงภายใต้การควบคุมปัจจัยการถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพที่คมชัด และใช้หลักการทางสถิติในการประเมินจำนวนลูกสัตว์น้ำ ปัจจุบันเครื่องนับลูกสัตว์น้ำมีการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้ถึง 14 รูปแบบ เช่น ลูกปลา ไข่ปลา ลูกกุ้งพี ลูกกุ้งก้ามกราม ลูกปู เป็นต้น มีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ 95 และใช้ระยะเวลาในการประมวลผลเพียง 6 – 15 วินาที ซึ่งรวดเร็วกว่าวิธีการเดิมที่ใช้แรงงานคนประมาณ 30 – 300 เท่า ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มโรงเพาะฟักสัตว์น้ำและกลุ่มพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เป็นโรงเพาะฟักขนาดกลางไปถึงใหญ่   หรือหน่วยงานภาครัฐที่มีการทำงานวิจัยด้านพันธุกรรม หรือปรับปรุงพันธุ์      

ผลกระทบทางด้านด้านเศรษฐกิจ
                 โครงการดังกล่าว ก่อให้เกิดเครื่องมือที่สามารถแก้ปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรมโรงเพาะฟักลูกสัตว์น้ำจากการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 เป็นระยะเวลา 1 ปี สามารถจำหน่ายเครื่องนับลูกสัตว์น้ำภายในประเทศร้อยละ 90 และต่างประเทศร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่ารายได้รวมกว่า 3 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการเติบโตร้อยละ 15 ต่อปี

ผลกระทบทางด้านสังคม
                สามารถเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเพาะเลี้ยงลูกสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า 700,000 บาทต่อปี ช่วยเพิ่มทางเลือก และการเข้าถึงเครื่องนับลูกสัตว์น้ำที่มีความแม่นยำและราคาจำหน่ายที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร รวมถึงยังช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศ ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้
 
 
  
 
 
เครื่องนับลูกสัตว์น้ำ ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ด้านเศรษฐกิจ
ภูมิภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท อัลจีบา จำกัด
ที่อยู่: 64/32 หมู่ที่ 4 ถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เบอร์ติดต่อ:
081-904-2166
Email: info@algaeba.com
Website: https://www.algaeba.com

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.