Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

27 มกราคม 2564
กิจกรรม Open Innovation Roadshow ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow” ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อนวัตกรรมคืออะไร การพัฒนาโครงการนวัตกรรม กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ขั้นตอนการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่เคยได้รับทุนสนับสนุน การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบเปิด และการเตรียมตัว Pitching Concept Idea ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 45 ราย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept Idea) มีโครงการเข้าร่วมพิจารณาทั้งสิ้น 7 โครงการ

#NIA #OpenInnovationRoadshow


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.