Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสงขลา

25 พฤศจิกายน 2563
Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสงขลา
NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show” ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรสันติ์ โสภณ  รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งภายในงานมีการบรรยายหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงการนวัตกรรม กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด การแนะนำโครงการนวัตกรรม และการแนะนำวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจในมุมมองการสร้างธุรกิจนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept Idea) และให้คำปรึกษาโครงการสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการสนับสนุนจาก NIA โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 30 ราย 

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมแบบเปิดภูมิภาคใต้ เข้าประชุมหารือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตกรรมภูมิภาคใต้และให้คำแนะนำแนวทางการแสวงหาและพัฒนาผู้ประกอบการในภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด  

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจในการส่งข้อเสนอโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://open.nia.or.th/


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.