Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย

4 ธันวาคม 2563
Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย
NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show” ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การพัฒนาโครงการนวัตกรรมและกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม และให้คำปรึกษาโครงการสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนจาก NIA โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 40 ราย
นอกจากนี้ คณะดำเนินงานฯ ภาคเหนือ ได้รับเกียรติจากรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ให้เข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในเครือข่ายจังหวัดเชียงราย ในการขอรับทุนอุดหนุนโครงการฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวไปยังระดับภูมิภาค โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจในการส่งข้อเสนอโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://open.nia.or.th/


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.