Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

Open Innovation Roadshow ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

15 ตุลาคม 2563
Open Innovation Roadshow ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมภาคเหนือ ร่วมกับ ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม “OPEN INNOVATION ROADSHOW ภาคเหนือ ครั้งที่ 1” วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานฯ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 70 ราย
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept idea) และพัฒนาโครงการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการภาคเหนือที่ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานฯ 
[สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุน]
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ mis.nia.or.th/nia 
และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://open.nia.or.th/
 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.