Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาคภาคเหนือ (Regional Call)

22 ธันวาคม 2565
[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาคภาคเหนือ (Regional Call)
[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาคภาคเหนือ (Regional Call)

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การทำงานของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาคภาคเหนือ (Regional Call)”  สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ที่มีนวัตกรรมพร้อมขยายผล ตามหัวข้อที่ NIA กำหนด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 จัดงาน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ที่ สนช. ให้การสนับสนุน
.
โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. ได้กล่าวถึงภาพรวมการทำงานของ NIA ในการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ทั้งนี้การสนับสนุนทุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาค (Regional Call)  จะทำให้เกิดการนำนวัตกรรมไปขยายผลในหมู่กว้าง ส่งผลให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในภูมิภาคเหนือ หัวข้อที่ สนช. ได้เปิดรับสมัครให้การสนับสนุน คือ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย” ในหัวข้อ “การควบคุมคุณภาพ” (เครื่องจักรกลอัตโนมัติ/ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการควบคุมคุณภาพ และ การยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว) และหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านการขนส่ง” (นวัตกรรมการควบคุมคุณภาพผลผลิตระหว่างการขนส่ง และ ระบบการวางแผนบริหารการจัดการผลผลิตสำหรับการขนส่ง)
.
 กิจกรรมภายในงานได้แนะนำรูปแบบการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไก การสนับสนุนภายใต้ทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาค ซึ่งเป็นการให้ทุนร่วม (matching fund) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ สำหรับให้นิติบุคคลที่ดำเนินการธุรกิจนวัตกรรม ในการนำต้นแบบนวัตกรรมไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานหรือการยอมรับของผู้บริโภค ทำการขยายผลในเชิงพาณิชย์ (commercial) และมีกิจกกรมให้คำปรึกษารายโครงการ (one on one)  โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ เข้าร่วมมากกว่า 30 ราย
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาคเหนือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/regionalcall-nia และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia

#NIA #Openhouse #NorthernRegionalCall #Startup #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.