Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด Regional Innovation Business Platform

25 เมษายน 2562
รายละเอียด Regional Innovation Business Platform
รายละเอียด Regional Innovation Business Platform

Regional Innovation Business Platform 
มุ่งสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใน 4 กลไกการสนับสนุน ได้แก่

 1. กลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

 • ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching Fund) สำหรับสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์ มาทดสอบการใช้งานกับกลุ่มลูกค้าจริง ทดสอบกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และทดสอบตลาดการจำหน่ายจริง นำไปสู่การสร้างรายได้จริง เมื่อสิ้นสุดโครงการ  ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 1. สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 2. สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Manufacturing and Circular economy) 3. สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน (Service and Sharing Economy)

 • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี​

 1. กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validate)

 • ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching Fund) สำหรับผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจที่มีนวัตกรรมที่ขายเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ต้องการเปิดตลาดใหม่หรือลูกค้ากลุ่มใหม่ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ หรือต่างประเทศในการขยายผลเชิงพาณิชย์

 • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 1. กลไกสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital)

 • ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) สำหรับเพิ่มสภาพคล่องเพื่อการเติบโตของธุรกิจฐานนวัตกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดหรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงิน

 • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 1. กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest)

 • ทุนอุดหนุน (Grant) สำหรับการขยายธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ของธุรกิจฐานนวัตกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาด หรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการขยายสู่เชิงพาณิชย์หรือขยายการตลาด

 • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าดอกเบี้ย คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน https://mis.nia.or.th/ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566
*หมายเหตุ สนช. สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสนับสนุนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.