Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

10 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และ เครื่อข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ครั้งที่ 2” สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.ดร. ปฎิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงาน ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการให้ทุนสำหรับทำต้นแบบนวัตกรรมของ NIA นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการ ดร.พุทธ​ชาติ ขันต้นธง จากบริษัท​ 360 เทรนนิ่งเซนเตอร์   จำกัด และ ผศ.จักรทอง ทองจัตุ ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การยื่นข้อเสนอโครงการ ขอทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 65 ราย
.
ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เวปไซต์ mis.nia.or.th


 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.