Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

26 ตุลาคม 2564
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation roadshow) ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
NIA  ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ครั้งที่ 1” ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลั
NIA  ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ครั้งที่ 1” ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงาน ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการให้ทุนสำหรับทำต้นแบบนวัตกรรมของ NIA นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการ คุณธนากร สุภาษา ตัวแทนจาก บริษัท ซิมพลิ เดคคอร์ จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การยื่นข้อเสนอโครงการ ขอทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 70 ราย
.
ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เวปไซต์ mis.nia.or.th


 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.