Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Road Show) ภูมิภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 4

14 มกราคม 2565
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Road Show) ภูมิภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 4
[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Road Show) ภูมิภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 4
.
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ครั้งที่ 4” สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยมีการดำเนินกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิด สำหรับทำต้นแบบนวัตกรรมของ NIA นอกจากนี้ได้นำเสนอตัวอย่างโครงการในภูมิภาคเหนือ ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 50 ราย
ในช่วงบ่ายได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง NIA และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าสู่แหล่งทุนภายใต้กลไกนวัตกรรมแบบเปิดอีกด้วย
.
ในวันที่ 11 มกราคม 2565 คณะทำงานฯ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณาอาจารย์ เพื่อประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด และหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของการส่งเสริม และสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิดให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือให้มากยิ่งขึ้น
โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia

 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.