Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566

23 มกราคม 2566
กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ  ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566
[News Update] กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 และเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม พร้อมเยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนในพื้นที่ ในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงราย
 
วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะทำงานโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (OPEN INNOVATION)ภูมิภาคเหนือ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภายใต้การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ผศ. ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) ให้การต้อนรับคณะ ทั้งนี้ได้รับฟังข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ และ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเครื่องสำอาง ที่ให้บริการตั้งแต่การพัฒนาสูตรและผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ในการทดสอบทางการตลาด จนถึงขยายผลเชิงพาณิชย์  และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงบ่าย ทางคณะได้เยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด ผู้พัฒนา “Campfire Engine” แพลตฟอร์มที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ให้กับนักพัฒนาเกมส์ และ บริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด พัฒนาสารสกัดสเต็มเซลล์ใบบัวบกไทยในรูปแบบ Multilamellar เพื่อใช้สำหรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันบริษัทดังกล่าว ได้มีการขยายผลการดำเนินธุรกิจภายหลังได้ทุนสนับสนุน
.
วันที่ 20 มกราคม 2565 NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ ได้จัด กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 20 มกราคม 256 ในรูปแบบไฮบริด (HYBIRD) ณ ห้องประชุมสิบสองปันนา โรงแรม อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ นรารักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประชุม โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการทั้งหมด 5 บริษัท ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยังระดับภูมิภาคมากขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Innovation) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในพื้นที่ภาคเหนือ

#NIA #OPENINNOVATION #Startup #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.