Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด “Open Innovation Road Show ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1”

28 ตุลาคม 2565
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด “Open Innovation Road Show ภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1”
[Nws Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด “Open Innovation Road Show ภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 1”
 
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การทำงานของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ภาคเหนือ ครั้งที่ 1” สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 จัดงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ผศ. อาจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงานได้แนะนำรูปแบบการทำงานของ NIA ปีงบประมาณ 2566 และการกระจายทุนสนับสนุนให้เข้าถึงภูมิภาคมากขึ้น การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนและในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเชิงลึก ให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิดสำหรับทำต้นแบบนวัตกรรม และนำเสนอตัวอย่างโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในภูมิภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว  โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ นักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 90 ราย
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia
.
#NIA #OpenInnovation #Startup #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

.


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.