Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด Open Innovation Roadshow Exclusive with GSB

25 มีนาคม 2565
[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด Open Innovation Roadshow Exclusive with GSB
[News Update] กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด Open Innovation Roadshow Exclusive with GSB.
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “Open Innovation Roadshow Exclusive with GSB” สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีการดำเนินกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาลิณี คันธวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Startup ธนาคารออมสิน เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และ ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม กลไกการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด สำหรับพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสนับสนุน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ประกอบการ ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบเปิด ร่วมแชร์ประสบการณ์การยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจทุนสนับสนุนดังกล่าว 
.
นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอวยชัย  สังข์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนพัฒนาธุรกิจสินเชื่อลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน ได้บรรยายหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs ของธนาคารออมสิน” ในการเตรียมข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ที่ต้องการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ และต้องการเข้าสู่แหล่งเงินทุนของธนาคาร โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมมากกว่า 60 ราย
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia
.
#NIA #OpenInnovation #Startup #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.