Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมแก่รงผู้ประกอบการอีสานด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2563”

4 มีนาคม 2563
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมแก่รงผู้ประกอบการอีสานด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2563”
NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมแก่รงผู้ประกอบการอีสานด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้เข้าใจบทบาทในการส่งเสริมนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการสนับสนุนทุน Open Innovation
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ามาเพื่อยกระดับความสามรถทางนวัตกรรมทั้งสิ้น 40 ราย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอเบื้องต้น (concept idea) จำนวน 6 ราย
หลังจากการสัมมนาฯ โครงการที่ได้รับการอนุมัติข้อเสนอโครงการเบื้องต้น จะเข้าสู่การอบรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเข้มข้น ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563 และ 2 – 3 เมษายน 2563 เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจ การวางแผนการลงทุน และเทคนิคการ pitching จากผู้เชี่ยวชาญของสนช. เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจต่อไป
 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.