Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เข้าพบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12 เมษายน 2565
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เข้าพบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[News Update] NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าพบ รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช ผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และแนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ การพัฒนาโครงการนวัตกรรมให้สามารถเข้าสู่แหล่งทุนภายใต้กลไกนวัตกรรมแบบเปิด รวมทั้งหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยในกิจกรรมมี คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมมากกว่า 35 ราย
.
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อ.ดร. อัศวิน อมรสิน อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พาเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบในการผลิตอาหาร (Food Pilot Plant)
 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.