Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย

18 เมษายน 2562
NIA จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่าย และคณะ ได้หารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการแสวงหาและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กรอบการแนวคิด “Groom Grant Growth”  ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาโครงการนวัตกรรม การสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนเพื่อขยายตลาดนวัตกรรมและการลงทุนธุรกิจที่มีนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือที่เป็นไปได้ ในการให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายอย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน  


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.