Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ

28 พฤษภาคม 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อทำการพิจารณาโครงการนวัตกรรม...
ซึ่งมีโครงการเข้ามานำเสนอในครั้งนี้จำนวน 11 โครงการ ดังนี้
1. โครงการ Mordica spray: สเปรย์ป้องกันอุจจาระกัดจากฟักข้าว ในนามของบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำกัด
2. โครงการวางแผนและบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงานภายในองค์การ (ERP) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอาง "สมูทโตะ" ในนามของบริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
3. โครงการวางระบบบัญชีและการเงิน และประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจนวัตกรรมของบริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในนามของบริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4. โครงการ GFA: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพะจากสารสกัดสาหร่ายเกลียวทอง ในนามของบริษัท เกทเวย์ ทู เออีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. โครงการ แก้ว: วุ้นมะพร้าวพร้อมดื่มเก็บได้นานไม่ต้องแช่เย็น ในนามของบริษัท แอคทีฟพลัส บลู จำกัด
6. โครงการระบบโรงเรือนเพาะปลูกสับปะรดสี ในนามของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงสับปะรดสีและไม้ประดับหายากเชียงใหม่
7. โครงการผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกไฟเบอร์ จากน้ำตาลอ้อยไทย สำหรับผู้ป่วยภาวะท้องผูก ในนามของบริษัท บี เอ็กซ์ ครีเอชั่น จำกัด
8. โครงการผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยด โดยกระบวนการไมโครอิมัลชัน ในนามของ ออโรร่า สมุนไพร
9. โครงการไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแมงจิเฟอรินสูง ในนามของบริษัท รวมทรัพย์เกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด
10. โครงการฟาร์มไก่ไข่ระบบอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT ในนามของพรรัตภูมิ ฟาร์ม
11. โครงการ LARTOS: การเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด ในนามของบริษัท วศินะฟาร์ม จำกัด


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.