Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนช. เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้กลไกการสนับสนุน Thematic Innovation

4 กุมภาพันธ์ 2563
สนช. เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ภายใต้กลไกการสนับสนุน Thematic Innovation
agtech

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory innovation) ด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร  ภายใต้กลไกการสนับสนุน Thematic Innovation ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ 2 หัวข้อ ได้แก่

1 การเพาะปลูกแบบทันสมัย (smart plantation solution) โดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตผล และเพิ่มผลกำไรจากการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้านการเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่พืชเศรษฐกิจที่มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 1 ปี ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด เป็นต้น

2 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง (postharvest and transportation) เพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายและศักยภาพการส่งออกสินค้าทางการเกษตร โดยอาศัยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร การตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความปลอดภัยในอาหาร ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ผลไม้ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และมะม่วง  เป็นต้น
ลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนได้ที่ mis.nia.or.th ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 โดยลงทะเบียนผ่านกลไกการสนับสนุน Thematic Innovation ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงิน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และเงินสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 บาท/โครงการ แต่ไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการทั้งหมด

เงื่อนไข บริษัทหรือนิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ
1 ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
2 มีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการดำเนินโครงการ
3 สามารถแก้ปัญหาภาพรวมของอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม econ@nia.or.th,open@nia.or.th, 02-017 5555 ต่อ 545 (นิมิต) 549 (นงนุช) 407 (วัลยา, อภิวัฒน์, ปณาลี)

ปิดรับลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันที่ 17 มีนาคม 2563 หากผู้ที่สนใจเพิ่มสามารถติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลการติดต่อด้านบน

Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

 

Download แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ (Presentation Form)

*สนช. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและเวลา คำตัดสินของ สนช. ถือเป็นที่สิ้นสุด


เอกสารที่เกี่ยวข้องสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.