Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัข “IECapt”

31 มกราคม 2565
ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัข “IECapt”

ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัข “IECapt Canine allergy test kit “IECapt”       

                                                                     นางสาวปณาลี พงษ์แดง

                                                  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

 
        ปัจจุบันพฤติกรรมและทัศนคติของคนไทยในการเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเฝ้าบ้าน กลายมาเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว จึงทำให้ตลาดธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วย ซึ่งปัจจุบันโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยที่มีรายงานว่าพบโรคภูมิแพ้ในสุนัขทั่วไปประมาณร้อยละ 15 เจ้าของสัตว์เลี้ยงจึงให้ความสำคัญกับการตรวจวินิจฉัยภาวะโรคภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้น  
             ภาวะภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยง เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่มีการสร้างแอนติบอดี  มาตอบสนองกับสารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป โดยแบ่งตามชนิดสารก่อภูมิแพ้ได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ แพ้น้ำลายหมัด (flea bite allergy) แพ้อาหาร (food allergy) แพ้จากการสัมผัส (contact allergy) และแพ้สิ่งแวดล้อม (environmental allergy หรือ atopic dermatitis) ซึ่งอาการของโรคภูมิแพ้มีได้ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระแบบทางเดินอาหาร และที่พบได้บ่อยที่สุด คืออาการทางผิวหนัง เช่น อาการคัน ผื่นแดง ตุ่มหนองหรือขนร่วงในบริเวณใบหน้า หู ขาหนีบ หน้าท้อง หรืออุ้งเท้า
          ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ทำได้โดยการแยกโรคบังหน้าที่มีอาการคันออกไปก่อน เช่น โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อ แล้วจึงเหลือโรคผิวหนังชนิด allergy ซึ่งมีได้หลายแบบเช่นกัน การวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัขทางห้องปฏิบัติการมี 2 วิธีหลักคือ 1) การทดสอบทางผิวหนัง (Intradermal skin testing; IDT) มีข้อจำกัดในการเตรียมสัตว์เลี้ยงก่อนการทดสอบและวิธีทดสอบยุ่งยากซับซ้อนจึงไม่เป็นที่นิยม และ 2) การตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ระดับ specific IgE โดยวิธีทางซีโรโลยี ซึ่งถือเป็นการทดสอบหลักที่ได้มาตรฐานเป็นที่นิยมใช้แพร่หลายเพราะไม่ยุ่งยากในการเตรียมสัตว์เลี้ยง รวมทั้งสามารถทดสอบได้ในรายที่มีผิวหนังผิดปกติหรือมีรอยโรคที่ผิวหนัง จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่า แต่ขณะนี้ในประเทศไทยนอกจากยังไม่มีชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงโดยวิธีทางซีโรโลยีที่สามารถผลิตขึ้นใช้ได้เองแล้ว ยังไม่มีบริการการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงด้วย จึงต้องพึ่งพาต้องเทคโนโลยีต่างประเทศโดยการส่งซีรัมไปตรวจในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมาก ใช้เวลานานในการทราบผล และมีความยุ่งยากในการจัดส่งซีรัม
             จากปัญหาดังกล่าว บริษัท เว็ท ไดแอกส์ จำกัด จึงร่วมกับทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนา IECapt: ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัขด้วยวิธีทางซีโรโลยี โดยการเจาะเลือดและแยกน้ำเหลืองซึ่งมีสารแอนติบอดีออก เพื่อนำไปทดสอบปฏิกิริยาจำเพาะกับสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) ในสุนัข และวิเคราะห์ด้วยเทคนิค ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) เพื่อจำแนกหาสาเหตุการแพ้จากสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิด ทำให้สามารถบ่งบอกระดับการแพ้ในระดับสูง กลาง และต่ำได้ ซึ่งเทคนิคไม่มีผลข้างเคียงจากการทดสอบและไม่เสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาทั่วร่างกาย (systemic reaction) รวมถึงไม่ต้องส่งซีรัมไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ ทั้งนี้ สินค้าผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสัตวแพทย์ทั่วโลก รวมถึงสามารถทำในรายที่มีผิวหนังผิดปกติหรือมีรอยโรคที่ผิวหนังทั่วไปได้

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
          โครงการดังกล่าว ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการจัดส่งซีรัมไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ จากเดิมต้องเสียค่าส่งตรวจประมาณ 10,000 – 20,000 บาท/ตัวอย่าง และใช้เวลาตั้งแต่ขั้นตอนส่งตรวจจนถึงได้รับผลตรวจนาน 1-2 เดือน เหลือเพียงประมาณ 3,000 บาท/ตัวอย่าง และทราบผลตรวจภายใน 7 วัน อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชนิดสารก่อภูมิแพ้ (allergen) ที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ท้องถิ่นที่ผลิตโดยคนไทย รวมถึงช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมบริการการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของประเทศ

ผลกระทบทางด้านสังคม
            ช่วยเพิ่มทางเลือกและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัขที่มีคุณภาพและราคาจำหน่ายที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงไม่มีผลข้างเคียงจากการทดสอบและไม่ต้องโกนขนของสัตว์เลี้ยง ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยงจากอาการภูมิแพ้ในระยะยาว
                                                                 
 
IECapt: ชุดตรวจวินิจฉัยภาวะภูมิแพ้ในสุนัข ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิดด้านเศรษฐกิจ  ภูมิภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท เว็ท ไดแอกส์ จำกัด
ที่อยู่: 184 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 เบอร์ติดต่อ: 081-836-6848
สนใจผลิตภัณฑ์เข้าชมได้ที่:
www.vetdiags.com
 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.