Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

10 พฤษภาคม 2565
iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

iStock : ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด
E-warehouse platform for bulk cargo

นางสาววัลยา วิศาลบรรณวิทย์
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

           ธุรกิจบริการคลังสินค้าแบบเทกองให้เช่ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมคลังสินค้าเกษตรแบบเทกองในปุ๋ย สารเคมี ยิบซัม และอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษตั้งแต่สต็อกเชื้อเพลิง ไม้ชิพ ถ่านหิน โดยคลังสินค้าให้เช่าทั่วประเทศในไทยกว่าร้อยละ 95 เป็นคลังสินค้าแบบดั้งเดิม (traditional warehouse) ที่เน้นให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า ซึ่งคลังสินค้าแบบเก่านั้นมีการเข้าถึงข้อมูลที่ยุ่งยากเพราะต้องดูผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยเฉพาะการจัดการคลังสินค้าประเภทสินค้าเทกอง จำพวกพวกสารเคมีเพื่อการเกษตร ปุ๋ยและแร่ต่างๆ ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการจัดการเป็นจำนวนมากในการชั่งน้ำหนัก ตรวจรอบรถ ตรวจเช็คเอกสาร กรอกข้อมูลลงระบบทั้งขาเข้าและขาออก ทำให้เกิดความล่าช้า และทุกขั้นตอนจะต้องมีการเดินเอกสารแบบกระดาษ ทำให้การสื่อสารช้า เกิดข้อผิดพลาดง่าย นอกจากนั้นยังประสบปัญหาการลักลอบขนสินค้าหรือการโกงตาชั่ง รวมถึงปัญหาพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจเช็คปริมาณสินค้าใช้วิธีการคาดคะเนปริมาณของสินค้าและจดบันทึก โดยไม่ได้มีการชั่งหรือตรวจเช็คปริมาณของสินค้าด้วยวิธีการที่มีความแม่นยำ ส่งผลเกิดความเสียหายทางธุรกิจอย่างมหาศาล
             บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด เห็นถึงปัญหาและโอกาสของการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบเทกอง จึงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด (iStock) ขึ้น โดยการสร้างฐานข้อมูลผ่านระบบ Cloud Server เพื่อส่งเรื่องให้ศูนย์กลาง ข้อมูลจะถูกส่งเข้าฐานข้อมูล และไปแสดงที่คลังสินค้าแบบ เรียลไทม์ เพื่อให้สามารถตอบรับและดำเนินการได้รวดเร็ว มีการใช้กล้องโดยใช้เทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) ในการตรวจจับป้ายทะเบียนรถเข้า - ออก จากคลังสินค้า และบันทึกข้อมูลลงในระบบทันที แล้วมีการแจ้งเตือนไปที่แอพพลิเคชั่นของผู้เช่าว่ามีรถทะเบียนนี้เข้า – ออก เพื่อดูความต่างน้ำหนักขาเข้าและขาออก เวลาเช้า - ออก แล้วบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลจะแก้ไขปริมาณสินค้าคงคลังของผู้เช่ารายนั้นทันที นอกจากนี้จะมีการคาดการณ์ปริมาณด้วยการใช้กล้องเพื่อจับภาพของวัตถุในหลายๆ มุมความสูง ซึ่งอาศัยโดรนบินเก็บภาพรอบวัตถุเพื่อให้ได้ภาพที่มีความสมบูรณ์และความแม่นยำที่มากกว่าการคาดคะเนจากสายตา แล้วนำภาพที่ได้มาแบบจำลองต้นแบบสามมิติของวัตถุจริงแล้วจึงนำวัตถุที่ได้มาคำนวณหาพื้นที่ ทำให้ทราบปริมาตรของพื้นที่ที่มีความแม่นยำมากขึ้นกว่าการคาดคะเนด้วยสายตา ช่วยลดความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดขึ้น และยังสามารถลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานลงได้ร้อยละ 50 ทำให้การบริหารคลังสินค้าเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มรายได้ให้กับผู้เช่าได้ เนื่องจากสามารถบริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
              โครงการดังกล่าว ก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการตรวจวัดปริมาตรสำหรับบริหารจัดการสต็อกสินค้า  300,000 บาท/ปี คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3 เท่าในปีต่อไป และจะมีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์โดรนตรวจวัดกองสินค้าและอุปกรณ์ 3D LiDAR พร้อมค่าบริการแพลตฟอร์ม iStock 120,000 บาทต่อราย โดยคาดว่ารายได้รวมประมาณ 5 ล้านบาท/ปี

โครงการ iStock ระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างชาญฉลาด

ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม: บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส์ จำกัด
ที่อยู่ 399/15 หมู่ 4 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Website: www.icsco.ai
Email: contact@icsco.ai
เบอร์ติดต่อ 097-0788-1679

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.