Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival ครั้งที่ 2

29 เมษายน 2562
NIA หารือ ศอ.บต. พร้อมจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival ครั้งที่ 2
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา10.30-11.30 น. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) จ.ยะลา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นายภคพงศ์  พรมนุชาธิป ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม เข้าพบ นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน (กสพ.) ศอ.บต เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 STIF2019: Southernmost Technology and Innovation Festival#2 

โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน เสริมสร้าง ส่งเสริม สร้างความตระหนักรับรู้ บูรณาการและพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ให้ตอบสนองต่อภาคธุรกิจที่แท้จริงได้

ซึ่งมีกำหนดจัดงานตามแผนในช่วงเดือนกันยายน ศกนี้

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.