Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ภายใต้การดำเนินงานในกลไก “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”

10 มีนาคม 2563
NIA ให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ภายใต้การดำเนินงานในกลไก  “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
NIA ให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ภายใต้การดำเนินงานในกลไก  “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”

      เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62  NIA โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม ครั้งที่ 6/2562 มีมติเห็นชอบอนุมัติสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมให้แก่ โครงการ S&Y: อิฐมวลเบา Sponge Clay เพื่อให้ผู้รับทุนทำการพัฒนาต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือรูปแบบธุรกิจจากแนวความคิดนวัตกรรม

     ในวันที่ 10 มี.ค. 63 นายวิษณุ  สรรค์พฤกษ์สิน กรรมการผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอสแอนด์วาย คอนกรีตแพล้นท์ จำกัด เจ้าของโครงการ S&Y: อิฐมวลเบา Sponge Clay ได้เข้ามาทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรม

     โดยโครงการนี้มีนวัตกรรมในด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาด้วย Sponge clay ด้วยการนำเม็ดดินเผา มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอิฐมวลเบาแทนการใช้เม็ดโฟมและน้ำยาโฟม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.