Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด “Open Innovation Road Show” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

9 ธันวาคม 2564
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด “Open Innovation Road Show” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
[News Update] ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “Open Innovation Road Show” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting)
.
โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วรรณภา น่าบูรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบ่มเพาะนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ กิจกรรมภายในงาน ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการให้ทุนสำหรับทำต้นแบบนวัตกรรมของ NIA การเตรียมข้อมูลสำหรับการ Pitching Concept Idea
.
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณวัชรพล ภุมรา จากบริษัท เอ็นแซด อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนสนับสนุน โครงการระบบตรวจจับไข่ที่ฟักตัวไม่สมบูรณ์อัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ และคุณเกรียงไกร โถทองคำ ตัวแทนจากบริษัท เหล็กฟ้าใส จำกัด โครงการรถพุ่มพวง ที่เคยได้รับทุนสนับสนุน และ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ ในการขอรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมมากกว่า 30 ราย
.
ทั้งนี้ เปิดรับสมัครโครงร่างข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2564
.
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ 
www.open.nia.or.th
สมัครสมาชิก และยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ mis.nia.or.th

 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.