Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

"Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยทักษิณ

1 กุมภาพันธ์ 2566
"Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

NIA ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง โดยในวันที่ 30 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และในวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ มากล่าวเปิดกิจกรรม
.
กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การแนะนำบทบาทและหน้าที่ของ NIA และแนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบการสนับสนุน การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิด และตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก NIA เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว  โดยในกิจกรรมมีผู้ประกอบการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภูมิภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมรวมมากกว่า 60 ราย ทั้งในรูปแบบ On-site และ Online
.
และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้ ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ การพัฒนาโครงการนวัตกรรมให้สามารถเข้าสู่แหล่งทุนภายใต้กลไกนวัตกรรมแบบเปิด ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia
.
#NIA  #OpenInnovation  #Startup  #OpenInnovationRoadShow  #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  #ขอทุนNIA


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.