Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

12 เมษายน 2565
NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

[News Update] NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5
.
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด "Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565" เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี ด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ
.
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษหัวข้อ “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการขอรับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คุณจตุพร พินิจนึก ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวสุภาพร คณะพรม นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA
.
นอกจากนี้ได้มีการบรรยายเรื่องการพัฒนานวัตกรรมและกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและมีมุมมองการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม เรียนรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว โดยภายในงานมีผู้ประกอบการ คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ราย
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/
และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.