Open Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนช. ลงพื้นที่สัญจรในกิจกรรม “Open Innovation Road Show 2017” ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

18 เมษายน 2562
สนช. ลงพื้นที่สัญจรในกิจกรรม “Open Innovation Road Show 2017” ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

หลังจากลงพื้นที่สัญจรในกิจกรรม “Open Innovation Road Show 2017” ที่ภาคเหนือ และภาคใต้กันมาแล้ว 
วันนี้ สนช. บุกไปปักหมุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อขยายแนวคิดนวัตกรรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup
ที่มีความสนใจในการขอรับการสนับสนุนจาก สนช. 
สนช. มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในวันนี้สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ได้ไม่น้อยกว่า 20 โครงการ 


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน

ที่อยู่: 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Copyright © National Innovation Agency (NIA) 2019 All rights reserved.