ระยะที่ 1 (2553-2555)
โครงการคูปองนวัตกรรม

ในปี 2553 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ดำเนินโครงการนำร่อง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยใช้คูปองนวัตกรรมเป็น เครื่องมือในการดำเนินมาตรการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ SMEs ในระยะเริ่มต้น เพื่อการพัฒนาแนวคิดและ พิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม โดยผลจากการดำเนิน โครงการนำร่อง งบประมาณ 120 ล้านบาท มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา ในนามผู้ให้บริการงานนวัตกรรม (Innovation Service Provider: ISP) จำนวน 832 ราย

ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่อยู่ในสภาบันการศึกษา เจ้าของธุรกิจ บุคคลทั่วไป พนักงานเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และในการดำเนิน โครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 1 มีแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านทาง ผู้ให้บริการนวัตกรรม (ISP) ส่งผลให้สามารถผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ให้พัฒนาแนวคิดและต้นแบบได้ถึง 277 โครงการ จากผู้รปะกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม 680

ระยะที่ 2 (พ.ศ.2557-2559)
โครงการคูปองนวัตกรรม

จากความสำเร็จของโครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 1 คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จึงมีมติมอบหมายให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณจำนวน 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการคูปองนวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2557-2559) โดยความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร อันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Forgot your password?