ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุม District Summit 2018

ประเด็นหลัก
- ย่านนวัตกรรม (INNOVATION DISTRICT)
การพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของบริษัทชั้นนำ Startup SMEs โดยผสมผสานเข้ากับพื้นที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และพื้นที่พาณิชย์อย่างเป็นระบบ ย่านวัตกรรมจึงเป็นพื้นที่ที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ และเครือข่ายทางสังคมเข้ากับสถานที่ เพื่อให้สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนไอเดียได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานที่หลากหลายที่ต้องการที่จะอยู่อาศัย ทำงานและทำกิจกรรมได้ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับอย่างเหมาะสม
- เมืองแห่งอนาคต (FUTURE CITY)
การพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่เมือง เพื่อการยกระดับให้เมืองเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ และตอบรับกับความต้องการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เมืองที่มีความหลากหลาย การแก้ไขปัญหาของเมืองได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมือง ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อันสามารถตอบสนองต่อความเป็นเมืองก้าวหน้าในยุคโลกาภิวัฒน์
- โอกาสทางอสังหาริมทรัพย์ (REAL ESTATE OPPORTUNITY)
นวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงความท้าทายของการพัฒนาอสังหริมทรัพย์ให้สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจได้ในระยะยาว พร้อมทั้งการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงโลกของความคิดสร้างสรรค์ เข้ากับการวิจัยและธุรกิจ

พบกันวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์
สมัครเข้าร่วมงาน ที่นี่  http://www.nia.or.th/onlinereg/home.php?id=155

 

Forgot your password?