ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP23059

น้ำฝน อ่ำสาริกา

งานวิจัยผู้บริโภค ตลาด,วางกลยุทธ์สำหรับสินค้า/บริการใหม่ วิเคราะห์ผลตอบรับ

ISP23060

วิษณุ วีรศิริยานนท์

การตลาด,วางกลยุทธ์องค์กร,บริหารจัดการและจัดการองค์กรและพลังงาน

ISP23061

พรเพ็ญ นุตกุล

Brand and design,Corporate Identity

ISP23063

วรสิทธิพร ธันยบูรณ์วรายุ

การตลาด,การจัดการเชิงกลยุทธ์

ISP23064

จรรยาภรณ์ รสโหมด

การบัญขี การเงิน,การจัดการ

ISP23065

ชาลิสา เลิศวิภาส

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์,การตลาด

ISP23066

ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

การออกแบบทางกล,วิศวกรรมการแพทย์

ISP23067

ศุภชัย อินสุข

embedded system and system solution,agriculture system solution

ISP23068

อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์

การแพทย์,การตลาด

ISP23069

ณรงค์ชัย จินดาประกาย

javascript,c#

No

91

ชื่อ-นามสกุล

น้ำฝน อ่ำสาริกา

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัทเอกชน ลอริอัล ประเทศไทย

ตำแหน่ง

อีเมล

namfon.umsarik@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

14 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

งานวิจัยผู้บริโภค ตลาด,วางกลยุทธ์สำหรับสินค้า/บริการใหม่ วิเคราะห์ผลตอบรับ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

งานวิจัยผู้บริโภค ตลาด


No

92

ชื่อ-นามสกุล

วิษณุ วีรศิริยานนท์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท เลิร์นนิ่ง รีซอร์สเซส

ตำแหน่ง

อีเมล

visanu.v99@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

15 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การตลาด,วางกลยุทธ์องค์กร,บริหารจัดการและจัดการองค์กรและพลังงาน

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การตลาด,วางกลยุทธ์องค์กร


No

93

ชื่อ-นามสกุล

พรเพ็ญ นุตกุล

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

MetaCup

ตำแหน่ง

อีเมล

phonphen.n@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Brand and design,Corporate Identity

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Brand and design


No

94

ชื่อ-นามสกุล

วรสิทธิพร ธันยบูรณ์วรายุ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

อิสระ

ตำแหน่ง

อีเมล

weestrategic@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

17 ปี 3 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การตลาด,การจัดการเชิงกลยุทธ์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การตลาด


No

95

ชื่อ-นามสกุล

จรรยาภรณ์ รสโหมด

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

Freelance

ตำแหน่ง

อีเมล

Janyaporn.r@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

17 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การบัญขี การเงิน,การจัดการ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การบัญขี การเงิน


No

96

ชื่อ-นามสกุล

ชาลิสา เลิศวิภาส

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

อิสระ

ตำแหน่ง

อีเมล

c.weeconsultant@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

15 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์,การตลาด

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์


No

97

ชื่อ-นามสกุล

ธีรนุช จันทโสภีพันธ์

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่ง

อีเมล

teeranoot.cha@kmutt.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

111 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การออกแบบทางกล,วิศวกรรมการแพทย์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การออกแบบทางกล


No

98

ชื่อ-นามสกุล

ศุภชัย อินสุข

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท มัจฉาไอที จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

s2011217@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

7 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

embedded system and system solution,agriculture system solution

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

embedded system and system solution


No

99

ชื่อ-นามสกุล

อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ตำแหน่ง

อีเมล

drnuianuwat@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

7 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การแพทย์,การตลาด

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การแพทย์


No

100

ชื่อ-นามสกุล

ณรงค์ชัย จินดาประกาย

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

insane intelligence

ตำแหน่ง

อีเมล

krol3ong8gs@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

javascript,c#

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

javascriptหน้าที่ 10 จากทั้งหมด 39

Forgot your password?