ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP23046

จิระพงษ์ มูคำ

New Business Development,Full Stack Software Developer

ISP23047

ภัฏ เตชะเทวัญ

พัฒนาและทดสอบโมเดลธุรกิจ,การตลาด, ไอทีและซอฟท์แวร์

ISP23048

ดาราณี พฤกษยาชีวะ

การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ISP23049

เมธี นิลรัตน์

พัฒนา Web Application,พัฒนา Mobile Application

ISP23050

เขมจิต เสนา

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์,การทดสอบวัสดุโพลิเมอร์

ISP23051

ชญานภัส จิตตรัตน์

แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก,บำบัดทางจิตวิทยา

ISP23052

ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ,เภสัชจุลชีววิทยา

ISP23053

ธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ / บริการ / กระบวนการ,Trend Foresighting

ISP23054

ชไมพร เจริญทั้งสมบัติ

คุณภาพกาแฟและการแปรรูป,ที่ปรึกษาธุรกิจกาแฟ

ISP23055

อานนท์ รัตนภรณ์

วิเคราะห์และวางกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนพอลิเมอร์และโลหะ,ประเมินต้นทุนราคาขายการผลิตของชิ้นส่วนพอลิเมอร์และโลหะ

No

81

ชื่อ-นามสกุล

จิระพงษ์ มูคำ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

kimhun@8interactive.co.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

7 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

New Business Development,Full Stack Software Developer

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

New Business Development


No

82

ชื่อ-นามสกุล

ภัฏ เตชะเทวัญ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ทีพี โปรเจค

ตำแหน่ง

อีเมล

tp.phata@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

6 ปี 1 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

พัฒนาและทดสอบโมเดลธุรกิจ,การตลาด, ไอทีและซอฟท์แวร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

พัฒนาและทดสอบโมเดลธุรกิจ


No

83

ชื่อ-นามสกุล

ดาราณี พฤกษยาชีวะ

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

อิสระ

ตำแหน่ง

อีเมล

p.jiva.daranee@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

10 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา


No

84

ชื่อ-นามสกุล

เมธี นิลรัตน์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท ทีเอ็มเอ ดิจิทัล จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

maetee@tmadigital.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

18 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

พัฒนา Web Application,พัฒนา Mobile Application

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

พัฒนา Web Application


No

85

ชื่อ-นามสกุล

เขมจิต เสนา

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง

อีเมล

skhema@kku.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

10 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์,การทดสอบวัสดุโพลิเมอร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์


No

86

ชื่อ-นามสกุล

ชญานภัส จิตตรัตน์

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

กลุ่มงานจิตเวช รพ.หาดใหญ่

ตำแหน่ง

อีเมล

oyjaitao@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

12 ปี 1 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก,บำบัดทางจิตวิทยา

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก


No

87

ชื่อ-นามสกุล

ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำแหน่ง

อีเมล

aorsirima@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

18 ปี 4 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ,เภสัชจุลชีววิทยา

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ


No

88

ชื่อ-นามสกุล

ธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ฺBold Group GmbH

ตำแหน่ง

อีเมล

teerasak@bold.group

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

20 ปี 3 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ / บริการ / กระบวนการ,Trend Foresighting

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ออกแบบผลิตภัณฑ์ / บริการ / กระบวนการ


No

89

ชื่อ-นามสกุล

ชไมพร เจริญทั้งสมบัติ

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

93armycoffee

ตำแหน่ง

อีเมล

lizshen2401@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

4 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

คุณภาพกาแฟและการแปรรูป,ที่ปรึกษาธุรกิจกาแฟ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

คุณภาพกาแฟและการแปรรูป


No

90

ชื่อ-นามสกุล

อานนท์ รัตนภรณ์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

QA

ตำแหน่ง

อีเมล

aeie09@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

9 ปี 4 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วิเคราะห์และวางกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนพอลิเมอร์และโลหะ,ประเมินต้นทุนราคาขายการผลิตของชิ้นส่วนพอลิเมอร์และโลหะ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

วิเคราะห์และวางกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนพอลิเมอร์และโลหะหน้าที่ 9 จากทั้งหมด 50

Forgot your password?