ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP23035

กฤตพล สมมาตย์

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง,ระบบการผลิตสัตว์

ISP23036

วีรวัฒน์ เลี่ยนอุดม

การพัฒนาระบบ,การวางแผนการตลาด

ISP23037

ธัญชนก เมืองมั่น

Biopharmaceuticals,Molecularbiology

ISP23038

จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร

เคมี,วัสดุศาสตร์

ISP23039

ดร สมใจ เพ็งปรีชา

เคมี,วัสดุศาสตร์

ISP23040

คณิต เมฆฤทธิไกร

Software,Fusion Food

ISP23041

พงศกร เลิศเกียรติมงคล

Web development,Application development

ISP23042

พิชิต สิทธิกัน

Business Intelligence (BI) Developer,Software Developer

ISP23044

ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์

Robotics,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ISP23045

ชัยยุทธ นนทะโคตร

วัสดุผสมสำหรับงานพื้นผิว,ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์

No

71

ชื่อ-นามสกุล

กฤตพล สมมาตย์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง

อีเมล

kritapon@kku.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

25 ปี 2 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง,ระบบการผลิตสัตว์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง


No

72

ชื่อ-นามสกุล

วีรวัฒน์ เลี่ยนอุดม

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

sayhi@365zocial.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

4 ปี 8 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพัฒนาระบบ,การวางแผนการตลาด

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การพัฒนาระบบ


No

73

ชื่อ-นามสกุล

ธัญชนก เมืองมั่น

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง

อีเมล

thanchanok@tistr.or.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

5 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Biopharmaceuticals,Molecularbiology

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Biopharmaceuticals


No

74

ชื่อ-นามสกุล

จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง

อีเมล

chulapong.p@chula.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

9 ปี 3 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เคมี,วัสดุศาสตร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เคมี


No

75

ชื่อ-นามสกุล

ดร สมใจ เพ็งปรีชา

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ภาควิชาเคมี จุฬาฯ

ตำแหน่ง

อีเมล

somchai.pe@chula.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

30 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เคมี,วัสดุศาสตร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เคมี


No

76

ชื่อ-นามสกุล

คณิต เมฆฤทธิไกร

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

รอยเตอร์ซอฟท์แวร์ประเทศไทย จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

sonkanit@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

10 ปี 6 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Software,Fusion Food

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Software


No

77

ชื่อ-นามสกุล

พงศกร เลิศเกียรติมงคล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

Thomson Reuters

ตำแหน่ง

อีเมล

pongsakornlertkiatmongkol@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

5 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Web development,Application development

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Web development


No

78

ชื่อ-นามสกุล

พิชิต สิทธิกัน

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง

อีเมล

pichit.bit@mju.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

15 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Business Intelligence (BI) Developer,Software Developer

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Business Intelligence (BI) Developer


No

79

ชื่อ-นามสกุล

ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตำแหน่ง

อีเมล

chatchai.s@eng.kmutnb.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

13 ปี 100 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Robotics,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Robotics


No

80

ชื่อ-นามสกุล

ชัยยุทธ นนทะโคตร

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตำแหน่ง

อีเมล

chaiyuthnon@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

19 ปี 8 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วัสดุผสมสำหรับงานพื้นผิว,ฟิสิกส์วัสดุศาสตร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

วัสดุผสมสำหรับงานพื้นผิวหน้าที่ 8 จากทั้งหมด 50

Forgot your password?