ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP23027

เบญจพร พวงจำปี

อุตสาหกรรม: Logistics & Supply Chain Management, Productivity, Performance Efficiency, Reducing Cost and Operation Management,ธุรกิจและการตลาด: Business Plan & Model Canvas, Digital Marketing

ISP23028

ชัชพล ชังชู

เครื่องจักรกล

ISP23029

ชัยชนัตถ์ ชาญศิลปกุล

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,ไอทีและซอฟแวร์

ISP23030

พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

เคมี,วัสดุศาสตร์

ISP23031

นิทัศน์ ปานอ่อน

ออกแบบอุตสาหกรรม,ไอทีและซอฟแวร์

ISP23032

พรชัย ไชยเสนีย์

ออกแบบอุตสาหกรรม,การตลาด

ISP23033

อาชวัตถ์ ลีนานนท์

พัฒนาซอฟต์แวร์,ออกแบบระบบ

ISP23034

ดารณี ลีนานนท์

วิเคราะห์และออกแบบระบบ,พัฒนาซอฟต์แวร์

ISP23035

กฤตพล สมมาตย์

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง,ระบบการผลิตสัตว์

ISP23036

วีรวัฒน์ เลี่ยนอุดม

การพัฒนาระบบ,การวางแผนการตลาด

No

61

ชื่อ-นามสกุล

เบญจพร พวงจำปี

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท บี เอเบิ้ล บูสท์ จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

beableboost@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

13 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรม: Logistics & Supply Chain Management, Productivity, Performance Efficiency, Reducing Cost and Operation Management,ธุรกิจและการตลาด: Business Plan & Model Canvas, Digital Marketing

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

อุตสาหกรรม: Logistics & Supply Chain Management, Productivity, Performance Efficiency, Reducing Cost and Operation Management


No

62

ชื่อ-นามสกุล

ชัชพล ชังชู

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง

อีเมล

c0817023917@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

23 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เครื่องจักรกล

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เครื่องจักรกล


No

63

ชื่อ-นามสกุล

ชัยชนัตถ์ ชาญศิลปกุล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง

อีเมล

csiricha@chula.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

10 ปี 1 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,ไอทีและซอฟแวร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


No

64

ชื่อ-นามสกุล

พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตำแหน่ง

อีเมล

pongthep.jan@uru.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

8 ปี 3 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เคมี,วัสดุศาสตร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เคมี


No

65

ชื่อ-นามสกุล

นิทัศน์ ปานอ่อน

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

ตำแหน่ง

อีเมล

thetouch20@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

14 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ออกแบบอุตสาหกรรม,ไอทีและซอฟแวร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ออกแบบอุตสาหกรรม


No

66

ชื่อ-นามสกุล

พรชัย ไชยเสนีย์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่ง

อีเมล

chai.paulchai@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

18 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ออกแบบอุตสาหกรรม,การตลาด

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ออกแบบอุตสาหกรรม


No

67

ชื่อ-นามสกุล

อาชวัตถ์ ลีนานนท์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ที่ปรึกษาอิสระ

ตำแหน่ง

อีเมล

archawat.l@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

11 ปี 5 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

พัฒนาซอฟต์แวร์,ออกแบบระบบ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

พัฒนาซอฟต์แวร์


No

68

ชื่อ-นามสกุล

ดารณี ลีนานนท์

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

ที่ปรึกษาอิสระ

ตำแหน่ง

อีเมล

wi.daranee@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

11 ปี 2 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ,พัฒนาซอฟต์แวร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

วิเคราะห์และออกแบบระบบ


No

69

ชื่อ-นามสกุล

กฤตพล สมมาตย์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง

อีเมล

kritapon@kku.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

25 ปี 2 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง,ระบบการผลิตสัตว์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง


No

70

ชื่อ-นามสกุล

วีรวัฒน์ เลี่ยนอุดม

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

sayhi@365zocial.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

4 ปี 8 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพัฒนาระบบ,การวางแผนการตลาด

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การพัฒนาระบบหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 39

Forgot your password?