ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP23014

ชัยวัสส์ ติวสร้อย

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,การตลาด

ISP23016

นิวัฒน์ ศรีษะภูมิ

ที่ปรึกษานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สอศ.

ISP23017

สมนึก แซ่มประเสริฐ

ยานยนต์,พลังงานทดแทน

ISP23018

ฉัตรชัย วงศ์ลักษณะพิมล

็Hydraulic press machine

ISP23019

ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว

จุลชีววิทยาอาหาร,อาหารปลอดภัย

ISP23020

อินทิรา ทองมา

Software,Telecom

ISP23021

สมอ บุญพันธ์

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน,การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในวัสดุผสม

ISP23023

สุบิน ใจทา

วิทยาศาสตร์ เคมี,เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ISP23024

ธนานนท์ เงินถาวร

Web Technology,Blockchain

ISP23026

สมวงศ์ วงศ์พระจันทร์

การแพทย์

No

51

ชื่อ-นามสกุล

ชัยวัสส์ ติวสร้อย

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ตำแหน่ง

อีเมล

tchaipisit5@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

24 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,การตลาด

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


No

52

ชื่อ-นามสกุล

นิวัฒน์ ศรีษะภูมิ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ตำแหน่ง

อีเมล

Pupondpun@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

29 ปี 3 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สอศ.

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ที่ปรึกษานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สอศ.


No

53

ชื่อ-นามสกุล

สมนึก แซ่มประเสริฐ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ตำแหน่ง

อีเมล

somnukch@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

32 ปี 1 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ยานยนต์,พลังงานทดแทน

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ยานยนต์


No

54

ชื่อ-นามสกุล

ฉัตรชัย วงศ์ลักษณะพิมล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ฝ่ายขาย

ตำแหน่ง

อีเมล

bpchatchai@bpthai.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

11 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

็Hydraulic press machine

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

็Hydraulic press machine


No

55

ชื่อ-นามสกุล

ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่ง

อีเมล

bchaiwut@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

5 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

จุลชีววิทยาอาหาร,อาหารปลอดภัย

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

จุลชีววิทยาอาหาร


No

56

ชื่อ-นามสกุล

อินทิรา ทองมา

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

IT

ตำแหน่ง

อีเมล

intirath@icloud.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

20 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Software,Telecom

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Software


No

57

ชื่อ-นามสกุล

สมอ บุญพันธ์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้้านนา

ตำแหน่ง

อีเมล

samor11b@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

14 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน,การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในวัสดุผสม

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน


No

58

ชื่อ-นามสกุล

สุบิน ใจทา

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงราย

ตำแหน่ง

อีเมล

s_jaita@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

8 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์ เคมี,เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

วิทยาศาสตร์ เคมี


No

59

ชื่อ-นามสกุล

ธนานนท์ เงินถาวร

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท อะควาริโอ จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

thanaanon@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

7 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Web Technology,Blockchain

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Web Technology


No

60

ชื่อ-นามสกุล

สมวงศ์ วงศ์พระจันทร์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คลินิกเวชกรรมหมอสมวงศ์

ตำแหน่ง

อีเมล

ac322628@icloud.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

17 ปี 4 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การแพทย์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การแพทย์หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 39

Forgot your password?