ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP23000

วิชญ์ เนียรนาทตระกูล

การทำเหมืองข้อมูล การเรียนรู้ของเครืื่อง และปัญญาประดิษฐ์,การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์

ISP23001

อภิชาติ ศิลป์ศานต์พิศุทธิ์

ไอทีและซอฟแวร์,การลงทุน

ISP23002

พิมพ์สิรี หอสุวรรณานนท์

การพัฒนาเกษตรกร,แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร

ISP23003

วศิน เจริญตัณธนกุล

ภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทย์,จุลชีววิทยา

ISP23004

ปราสาททอง พรหมเกิด

การป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืช

ISP23005

สมนึก ผ่องใส

ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน,เกษตร crop pattern

ISP23006

ปิยวุฒิ เหรียญทอง

็Hydraulic press machine

ISP23007

อานนท์ โรจน์วีระ

ผลิตผลการเกษตร การตลาด,ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

ISP23009

ปิยธิดา ไตรนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ISP23010

อรุณลักษณ์ ธนโชคณิชนันทน์

วางแผนระบบบัญชีการเงิน,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

No

41

ชื่อ-นามสกุล

วิชญ์ เนียรนาทตระกูล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท เดลิเทค จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

vit.n@dailitech.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

13 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การทำเหมืองข้อมูล การเรียนรู้ของเครืื่อง และปัญญาประดิษฐ์,การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การทำเหมืองข้อมูล การเรียนรู้ของเครืื่อง และปัญญาประดิษฐ์


No

42

ชื่อ-นามสกุล

อภิชาติ ศิลป์ศานต์พิศุทธิ์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตำแหน่ง

อีเมล

apichat_tong@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

12 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ไอทีและซอฟแวร์,การลงทุน

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ไอทีและซอฟแวร์


No

43

ชื่อ-นามสกุล

พิมพ์สิรี หอสุวรรณานนท์

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่ง

อีเมล

namwan.pimsiree@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

7 ปี 3 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพัฒนาเกษตรกร,แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกร

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การพัฒนาเกษตรกร


No

44

ชื่อ-นามสกุล

วศิน เจริญตัณธนกุล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

สาขาเทคโนโลยีีชีวภาพ

ตำแหน่ง

อีเมล

wasin@mju.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

11 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทย์,จุลชีววิทยา

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทย์


No

45

ชื่อ-นามสกุล

ปราสาททอง พรหมเกิด

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

ตำแหน่ง

อีเมล

P.promgerd@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

20 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืช

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืช


No

46

ชื่อ-นามสกุล

สมนึก ผ่องใส

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

-

ตำแหน่ง

อีเมล

bar9se13@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

20 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน,เกษตร crop pattern

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน


No

47

ชื่อ-นามสกุล

ปิยวุฒิ เหรียญทอง

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ผู้บริหาร

ตำแหน่ง

อีเมล

sales@bpthai.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

20 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

็Hydraulic press machine

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

็Hydraulic press machine


No

48

ชื่อ-นามสกุล

อานนท์ โรจน์วีระ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท รอยัล ไทย ซีดส์ จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

naruemol.ta@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

15 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ผลิตผลการเกษตร การตลาด,ออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ผลิตผลการเกษตร การตลาด


No

49

ชื่อ-นามสกุล

ปิยธิดา ไตรนุรักษ์

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง

อีเมล

piyatida.tri@mail.kmutt.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

3 ปี 10 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

พลังงานและสิ่งแวดล้อม


No

50

ชื่อ-นามสกุล

อรุณลักษณ์ ธนโชคณิชนันทน์

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

สำนักงานบัญชีอิสระ

ตำแหน่ง

อีเมล

aroonlux@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

27 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วางแผนระบบบัญชีการเงิน,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

วางแผนระบบบัญชีการเงินหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 50

Forgot your password?