ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP22987

จักรเมธ บุตรกระจ่าง

Machine learning

ISP22988

สวัสดิ์ ภาระราช

เครื่องจักรกลอัตโนมัติ,วิศวกรรมอุตสาหการ

ISP22991

วิชาญ วรรธนะไกวัล

การป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืช,ชีวโมเลกุล

ISP22992

อภิชาติ กาญจนทัต

เทคโนโลยีชีวภาพของเอนไซม์,เคมีของโปรตีน: โครงสร้าง และหน้าที่

ISP22993

กมลวรรณ อูปเงิน

nanomaterials,inorganic materials

ISP22994

เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์,การกำบังรังสี

ISP22995

เอกชัย วิมลมาลา

เทคโนโลยีวัสดุ (พลาสติกและยาง)

ISP22996

สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย

เคมี,วัสดุศาสตร์

ISP22997

น้ำผึ้ง รุ่งเรือง

Food product development for nutritional purposes,Food processing

ISP22998

พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ

composite material,tire design and tire manufacturing

No

31

ชื่อ-นามสกุล

จักรเมธ บุตรกระจ่าง

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง

อีเมล

jakramate.b@cmu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

4 ปี 6 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Machine learning

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Machine learning


No

32

ชื่อ-นามสกุล

สวัสดิ์ ภาระราช

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ

ตำแหน่ง

อีเมล

psawat@engr.tu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

24 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เครื่องจักรกลอัตโนมัติ,วิศวกรรมอุตสาหการ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เครื่องจักรกลอัตโนมัติ


No

33

ชื่อ-นามสกุล

วิชาญ วรรธนะไกวัล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

ตำแหน่ง

อีเมล

v.watthanakaiwan@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

6 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืช,ชีวโมเลกุล

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืช


No

34

ชื่อ-นามสกุล

อภิชาติ กาญจนทัต

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง

อีเมล

Aphichart.K@chula.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

10 ปี 1 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีชีวภาพของเอนไซม์,เคมีของโปรตีน: โครงสร้าง และหน้าที่

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เทคโนโลยีชีวภาพของเอนไซม์


No

35

ชื่อ-นามสกุล

กมลวรรณ อูปเงิน

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่ง

อีเมล

kamonwan.aup@kmutt.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

3 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

nanomaterials,inorganic materials

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

nanomaterials


No

36

ชื่อ-นามสกุล

เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ภาควิชารังสีประยุกต์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง

อีเมล

k.saenboonruang@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

4 ปี 2 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์,การกำบังรังสี

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์


No

37

ชื่อ-นามสกุล

เอกชัย วิมลมาลา

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่ง

อีเมล

ekachai.wim@kmutt.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

14 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีวัสดุ (พลาสติกและยาง)

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เทคโนโลยีวัสดุ (พลาสติกและยาง)


No

38

ชื่อ-นามสกุล

สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง

อีเมล

sakulsuk.u@chula.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

6 ปี 11 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เคมี,วัสดุศาสตร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เคมี


No

39

ชื่อ-นามสกุล

น้ำผึ้ง รุ่งเรือง

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง

อีเมล

numphung.run@mahidol.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

5 ปี 2 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Food product development for nutritional purposes,Food processing

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Food product development for nutritional purposes


No

40

ชื่อ-นามสกุล

พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเเละการบินอวกาศ

ตำแหน่ง

อีเมล

pongsak.n@eng.kmutnb.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

composite material,tire design and tire manufacturing

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

composite materialหน้าที่ 4 จากทั้งหมด 50

Forgot your password?