ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP22976

ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์,เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในปศุสัตว์

ISP22977

สุชาติ บุญพิพัฒน์

การขาย,การให้คำปรึกษาทางด้านไอที

ISP22978

สุวัฒน์ ฝีมืองาม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,วงจร

ISP22979

กานวดี วิไลงาม

เมมเบรนเทคโนโลยี,การทำน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย

ISP22980

เกศินี จันทรโสภณ

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับมนุษย์และสัตว์,อาหารหมัก

ISP22982

นันทกร บุญเกิด

เกษตรอินทรีย์ ดิน ปุ๋ย จุลินทรีย์ดิน,เทคโนโลยีการหมักไวน์

ISP22983

ดุสิต สุขสวัสดิ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ISP22984

สุกฤษ ตันติสุวิทย์กุล

Software/Application Development,Digital Marketing

ISP22985

เชิดพงศ์ พึงต่อกิจ

Software Engineer,Software Development

ISP22986

ชมดาว สิกขะมณฑล

แปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ขนมไทย,แปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหารหวานเย็น Snack

No

21

ชื่อ-นามสกุล

ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตำแหน่ง

อีเมล

wpattanawong@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

9 ปี 1 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์,เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในปศุสัตว์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์


No

22

ชื่อ-นามสกุล

สุชาติ บุญพิพัฒน์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

Oracle Corporation (Thailand) Co., Ltd

ตำแหน่ง

อีเมล

tumpro3@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

17 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การขาย,การให้คำปรึกษาทางด้านไอที

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การขาย


No

23

ชื่อ-นามสกุล

สุวัฒน์ ฝีมืองาม

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

เจ้าของกิจการ

ตำแหน่ง

อีเมล

suwatfe@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

23 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,วงจร

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


No

24

ชื่อ-นามสกุล

กานวดี วิไลงาม

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท ลิควิดเพียวริฟิเกชั่นเอ็นจิเนียริ่งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดลิควิด

ตำแหน่ง

อีเมล

karnwadee@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

1 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เมมเบรนเทคโนโลยี,การทำน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เมมเบรนเทคโนโลยี


No

25

ชื่อ-นามสกุล

เกศินี จันทรโสภณ

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตำแหน่ง

อีเมล

kesineechan@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

24 ปี 8 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับมนุษย์และสัตว์,อาหารหมัก

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับมนุษย์และสัตว์


No

26

ชื่อ-นามสกุล

นันทกร บุญเกิด

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

สำนักเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ตำแหน่ง

อีเมล

nantakon@sut.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

51 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เกษตรอินทรีย์ ดิน ปุ๋ย จุลินทรีย์ดิน,เทคโนโลยีการหมักไวน์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เกษตรอินทรีย์ ดิน ปุ๋ย จุลินทรีย์ดิน


No

27

ชื่อ-นามสกุล

ดุสิต สุขสวัสดิ์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง

อีเมล

ksdusit@yahoo.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

15 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


No

28

ชื่อ-นามสกุล

สุกฤษ ตันติสุวิทย์กุล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

Spicy Horse Software (Shanghai) Co. Ltd

ตำแหน่ง

อีเมล

sukrit.bbatu@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

6 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Software/Application Development,Digital Marketing

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Software/Application Development


No

29

ชื่อ-นามสกุล

เชิดพงศ์ พึงต่อกิจ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

Business Solutoin

ตำแหน่ง

อีเมล

cherdpongph@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

15 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Software Engineer,Software Development

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Software Engineer


No

30

ชื่อ-นามสกุล

ชมดาว สิกขะมณฑล

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

ม.เกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง

อีเมล

ifrcds@ku.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

17 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

แปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ขนมไทย,แปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหารหวานเย็น Snack

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

แปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ขนมไทยหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 50

Forgot your password?