ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP22961

เมธี อำไพพิศ

ประมงน้ำจืด

ISP22962

ธนากร วุฒิ

เครื่องจักรกล,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ISP22963

สุชาดา ไม้สนธิ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์,การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

ISP22965

ปิติพงษ์ ศิริพันธุ์

การตลาด,พลังงานทดแทน

ISP22966

นฤมล ทารักษา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,วิศวกรทรัพยากรน้ำและแบบจำลอง

ISP22969

ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ

เครื่องจักรกล,ไอทีและซอฟแวร์

ISP22971

อวัชริน นาชิน

Data Analytics,BigData

ISP22972

นราธิป ภาวะรี

การลดต้นทุนในอุตสาหกรรม,ระบบกระบวนการผลิต

ISP22973

รัฐพล สังคะสุข

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม,โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ISP22974

ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและแบบทดสอบทางจิตวิทยา,การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

No

11

ชื่อ-นามสกุล

เมธี อำไพพิศ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

เอกชน

ตำแหน่ง

อีเมล

ampaipit@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

8 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประมงน้ำจืด

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ประมงน้ำจืด


No

12

ชื่อ-นามสกุล

ธนากร วุฒิ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัทยูอาร์ซี พาวเวอร์

ตำแหน่ง

อีเมล

ja11111170@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

4 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เครื่องจักรกล,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เครื่องจักรกล


No

13

ชื่อ-นามสกุล

สุชาดา ไม้สนธิ์

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง

อีเมล

suchada@pnru.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

18 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์,การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์


No

14

ชื่อ-นามสกุล

ปิติพงษ์ ศิริพันธุ์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท ไอ.อี.อินสทรูเมนท์ จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

admin@ieinstrument.co.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

18 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การตลาด,พลังงานทดแทน

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การตลาด


No

15

ชื่อ-นามสกุล

นฤมล ทารักษา

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัทบาร์ไนน์ เอสอี จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

naruemol.ta@bar9se.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

21 ปี 10 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,วิศวกรทรัพยากรน้ำและแบบจำลอง

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


No

16

ชื่อ-นามสกุล

ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

ตำแหน่ง

อีเมล

itheepen@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

20 ปี 3 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เครื่องจักรกล,ไอทีและซอฟแวร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เครื่องจักรกล


No

17

ชื่อ-นามสกุล

อวัชริน นาชิน

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท อินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

awacharin@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

20 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Data Analytics,BigData

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Data Analytics


No

18

ชื่อ-นามสกุล

นราธิป ภาวะรี

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตำแหน่ง

อีเมล

narathip.pawaree@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

6 ปี 9 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การลดต้นทุนในอุตสาหกรรม,ระบบกระบวนการผลิต

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การลดต้นทุนในอุตสาหกรรม


No

19

ชื่อ-นามสกุล

รัฐพล สังคะสุข

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตำแหน่ง

อีเมล

srataphol@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

4 ปี 4 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม,โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม


No

20

ชื่อ-นามสกุล

ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

ภาควิชาจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง

อีเมล

rattigorn.c@ku.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

24 ปี 8 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและแบบทดสอบทางจิตวิทยา,การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและแบบทดสอบทางจิตวิทยาหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 50

Forgot your password?