ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP06090

ประยูร ป้องพาล

ISP11279

ดร.อรรณพ หมั่นสกุล

ISP11163

อัครรักษ์ เตชางาม

ISP11680

กำพล ลีลาภรณ์

ISP12928

ศิวัตม์ สายบัว

ISP11937

ปิยะนุช ธูปถมพงศ์

ISP11888

เจษฎา วรรณสินธุ์

ISP22960

สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

เปปไทด์และโปรตีนออกฤทธิ์ทางชีวภาพ,ชีวเคมี

ISP22961

เมธี อำไพพิศ

ประมงน้ำจืด

ISP22962

ธนากร วุฒิ

เครื่องจักรกล,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

No

1

ชื่อ-นามสกุล

ประยูร ป้องพาล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

ตำแหน่ง

อีเมล

_

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1


No

2

ชื่อ-นามสกุล

ดร.อรรณพ หมั่นสกุล

เพศ

หน่วยงานที่สังกัด

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ตำแหน่ง

อีเมล

_

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประเภท ISP

ความเชี่ยวชาญของ ISP1


No

3

ชื่อ-นามสกุล

อัครรักษ์ เตชางาม

เพศ

หน่วยงานที่สังกัด

บจก. รอยัล ฟู้ด โปรดักชั่น

ตำแหน่ง

อีเมล

_

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประเภท ISP

ความเชี่ยวชาญของ ISP1


No

4

ชื่อ-นามสกุล

กำพล ลีลาภรณ์

เพศ

หน่วยงานที่สังกัด

Pi R Square Co., Ltd.

ตำแหน่ง

อีเมล

_

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประเภท ISP

ความเชี่ยวชาญของ ISP1


No

5

ชื่อ-นามสกุล

ศิวัตม์ สายบัว

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ตำแหน่ง

อีเมล

saibua.siwat@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1


No

6

ชื่อ-นามสกุล

ปิยะนุช ธูปถมพงศ์

เพศ

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท โมเดิร์น บิส เน็ทเวิร์ค จำกัด

ตำแหน่ง

อีเมล

_

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประเภท ISP

ความเชี่ยวชาญของ ISP1


No

7

ชื่อ-นามสกุล

เจษฎา วรรณสินธุ์

เพศ

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่ง

อีเมล

_

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประเภท ISP

ความเชี่ยวชาญของ ISP1


No

8

ชื่อ-นามสกุล

สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ตำแหน่ง

อีเมล

sittiruk@biotec.or.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

21 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เปปไทด์และโปรตีนออกฤทธิ์ทางชีวภาพ,ชีวเคมี

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เปปไทด์และโปรตีนออกฤทธิ์ทางชีวภาพ


No

9

ชื่อ-นามสกุล

เมธี อำไพพิศ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

เอกชน

ตำแหน่ง

อีเมล

ampaipit@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

8 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประมงน้ำจืด

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ประมงน้ำจืด


No

10

ชื่อ-นามสกุล

ธนากร วุฒิ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัทยูอาร์ซี พาวเวอร์

ตำแหน่ง

อีเมล

ja11111170@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

4 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เครื่องจักรกล,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เครื่องจักรกลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 39

Forgot your password?